دروازه های قزوین
عکس ها و تصاویر بر جای مانده نمایشگر آن است که شهر تاریخی قزوین در حدود 70، 80 سال پیش گذشته از برج و بارو دارای «9» دروازه بوده و ...
تعداد مشاهده : 2328 مقاله درباره استان  چهارشنبه، 13 شهريور 1387  08:57:50

عکس ها و تصاویر بر جای مانده نمایشگر آن است که شهر تاریخی قزوین در حدود 70، 80 سال پیش گذشته از برج و بارو دارای «9» دروازه بوده و این شهر را مانند نگین انگشتری در بر داشته و آن را در مقابل حملات مهاجمین و اشرار داخلی و دشمنان خارجی حفظ می کرده است. روکار پنج دروازه آجری بوده و بقیه ی آنها از تزئینات عالی برخوردار و پوششی از کاشیهای هفت رنگ داشته است.
1- دروازه ی دربکوشک ( در شمال شرقی) مزیّن به کاشی کاری
2- دروازه ی شیخ آباد، در خیابان سعدی ( در شمال غربی ) روبروی منبع آب (آجری)
3- دروازه ی رشت در ضلع غربی خیابان تبریز، نرسیده به پل (آجری)
4- دروازه مغلاوک یا دروازه همدان ( در جنوب غربی) مزّین به کاشی کاری
5- دروازه ی کندوار در (جنوب غربی) امام زاده حسین (ع) آجری
6- دروازه ساوالان در (جنوب شرقی) امام زاده حسین (ع) آجری
7- دروازه ی راه ری در (جنوب شرقی) سنجیده مسجد (آجری)
8- دروازه تهران، در ابتدای خیابان تهران قدیم در (جنوب شرقی) مزیّن به کاشی کاری
9- دروازه پنبه ریسه در شرق خیابان طالقانی مقابل بلوار (مزیّن به کاشی کاری)
به هر تقدیر تمامی این دروازه ها و برج و باروها به جز دروازه تهران و دروازه ی دربکوشک همگی ویران گشته و از بین رفته اند و این دو دروازه به جای مانده که جزو آثار تاریخی به ثبت رسیده در سایه ی توجه میراث فرهنگی هنوز شکوه خود را تا حدودی حفظ کرده است. 
[ نام ]
   
[ ایمیل ]