رویدادها
هفتمین نشست تخصصی اتاق گرافیک برگزار شد

هفتمین نشست تخصصی اتاق گرافیک برگزار شد

هفتمین نشست از سری نشست های تخصصی اتاق گرافیک در عمارت هنر حوزه هنری استان قزوین برگزار شد.
۷ خرداد ۱۴۰۳
نگارخانه شهید جمهور

نگارخانه شهید جمهور

مجموعه آثار تجسمی تولید شده توسط هنرمندان متعهد و انقلابی کشور در واکنش به شهادت رئیس جمهور و هیئت همراه
۳ خرداد ۱۴۰۳
بار سنگین صبر بر مصیبت شهدای خدمت

بار سنگین صبر بر مصیبت شهدای خدمت

خواستم اول از دومین رئیس‌جمهور شهیدمان بنویسم ولی دیدم که به‌اندازه کافی به شخصیت او پرداخته شده و پرداخته خواهد شد ...
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
کتاب “دستت را از روی شانه ام بردار” رونمایی شد

کتاب “دستت را از روی شانه ام بردار” رونمایی شد

در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از کتاب "دستت را از روی شانه ام بردار" رونمایی شد.
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
دوره جامع فیلم کوتاه داستانی ۲

دوره جامع فیلم کوتاه داستانی ۲

به همت مرکز رشد هنرهای تصویری حوزه هنری استان قزوین دومین دوره جامع فیلم کوتاه داستانی برگزار می شود
۸ خرداد ۱۴۰۳
فراخوان حمایت از فیلم های ۱۰۰ ثانیه ای

فراخوان حمایت از فیلم های ۱۰۰ ثانیه ای

دفتر هنرهای تصویری حوزه هنری در نظر دارد تا از طرح و فیلم نامه های ارسالی با موضوع خانواده حمایت نماید.
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
دوره ها
تولیدات
محصولات
نگارخانه مهر

نگارخانه ﻣﻬﺮ از ﺳﺎل ۱۳۸۵ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺛﺎر ﻓﺎﺧﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ و ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزی ﻓﺮصتی ﺑﺮای معرفی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺟﻮان رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻨﺮی ﻧﻈﯿﺮ نقاشی، طراحی گرافیک، خوشنیسی، نگارگری، ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎزی و ... آﻏﺎز ﻧﻤﻮد.
نگارخانه ﻣﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان بزرگترین و تخصصی ترین نگارخانه رسمی ﻓﻌﺎل در اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ،در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اﻓﺘﺨﺎر میزبانی از آﺛﺎر اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺰرگ ﻫﻨﺮ اﯾﺮان زﻣﯿﻦ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان گرانقدر اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ می توانند ﺑﺎ ﺗکمیل ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ رزرو نگارخانه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

هفتمین نشست تخصصی اتاق گرافیک برگزار شد
نگارخانه شهید جمهور
هنری که در خدمت مردم قرار نگیرد قابل حمایت نیست
گزارش تصویری مشق انتظار